Studentka WSKINOZ na wymianie - program Erasmus+

Erasmus

Sprawdź, gdzie wyjechać

 

Nr Karty ECHE: 264302-EPP-1-2014-1-PL-EPPKA3-ECHE

 

I. Ogólna strategia internacjonalizacji kształcenia. Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, mając na uwadze profil Szkoły, wymogi rynku pracy absolwentów oraz wytyczne ustalone w Procesie Bolońskim, przyjmuje za priorytet internacjonalizację kształcenia oraz zobowiązuje się wdrożyć strategię internacjonalizacji kształcenia uwzględniającą następujące cele:

 

1. Ustanowienie, wdrożenie i ciągłe doskonalenie standardów dotyczących mobilności poprzez:

 

 • Odpowiednie stosowanie systemu ECTS, zarówno jako systemu akumulacji punktów, jak i uznawania wyników zdobytych za granicą;
 • Wdrożenie i aktualizowanie Katalogu Przedmiotów, mając na uwadze przejrzystość i łatwość znajdowania informacji, zarówno w języku polskim, jak i angielskim;
 • Wprowadzenie do programu oferty edukacyjnej w języku angielskim;
 • Położenie szczególnego nacisku na promowanie nauki języków obcych wśród studentów;
 • Zapewnienie przyjeżdżającym studentom kursów kultury i języka polskiego;
 • Dążenie do zwiększenia świadomości różnic kulturowych wśród studentów w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się rasizmu i ksenofobii;

 

2. Ustanowienie i ciągły rozwój mobilności studentów i nauczycieli akademickich poprzez:

 

 • Nawiązanie współpracy z instytucjami partnerskimi zarówno uczelniami, jak i przedsiębiorstwami zgodnie ze standardami Programu, z wykorzystaniem obowiązujących dokumentów dotyczących wymiany studenckiej i praktyk (umowy dwustronne, porozumienia o programie zajęć, porozumienia o programie praktyk, wykazy zaliczeń);
 • Regularne informowanie studentów o korzyściach płynących z wymiany zagranicznej poprzez bezpośrednie doradztwo oraz publikacje na stronie internetowej;
 • Uświadamianie kadry akademickiej o korzyściach płynących z wymiany studenckiej w celu zachęcania do promowania programu Erasmus wśród studentów;
 • Uznawanie osiągnięć naukowych i dydaktycznych uzyskanych przez nauczycieli akademickich w ramach mobilności;
 • Wspieranie samorządu studenckiego w organizowaniu imprez promujących mobilność wśród studentów;

 

3. Zwiększenie integracji studiów i staży zagranicznych realizowanych w ramach wymiany w proces dydaktyczny poprzez:

 

 • Uznawanie wyników osiągniętych podczas wymiany na podstawie wykazu zaliczeń oraz indywidualnie analizowanych efektów kształcenia;
 • Uznanie staży zagranicznych w poczet obowiązkowych praktyk studenckich;

 

4. Zwiększenie istniejących udogodnień dla studentów i nauczycieli akademickich z niepełnosprawnością;

 

5. Upublicznienie i promocję zasad Programu, Uczelnianej Karty Erasmusa oraz Deklaracji Polityki w Ramach Programu Erasmus na stronie internetowej uczelni.

 

II. Dobór partnerów i planowane kierunki nawiązywania współpracy zagranicznej.


Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, mając na uwadze profil Szkoły, wymogi rynku pracy absolwentów oraz potencjalne zainteresowanie ofertą edukacyjną szkoły wśród studentów zza granicy, przyjęła następujące kryteria doboru krajów i instytucji partnerskich:

 

1. Europejskie kraje anglojęzyczne i kraje o rozpowszechnionym kształceniu w języku angielskim: Wielka Brytania, Irlandia, Szwecja, Dania, Finlandia, Norwegia oraz Holandia. Wyżej wymienione kraje, oprócz doskonałego systemu szkolnictwa, charakteryzują się atrakcyjnym rynkiem pracy, gdzie studenci i absolwenci Szkoły znający język angielski mogą funkcjonować, realizując mobilność w ramach praktyk i studiów. W przyszłości oferta Szkoły może okazać się atrakcyjna dla studentów wyżej wymienionych krajów ze względu na bardzo dobrą relację kosztów studiowania w Polsce i jakości kształcenia oferowanej przez Szkołę.

 

2. Kraje sąsiadujące z Polską, także spoza obszaru Unii Europejskiej: Czechy, Słowacja, Litwa, Ukraina, Rosja. Wymienione wyżej kraje są krajami tej samej grupy językowej co Polska. W związku z tym tam właśnie Szkoła upatruje szansy na pozyskanie studentów zarówno wymiany, jak i studiów regularnych (np. z Ukrainy bądź z Rosji) realizujących studia I stopnia na kierunku kosmetologia w języku polskim. Instytucje partnerskie w obu grupach krajów dobierane są ze względu na zbieżność profilu zawodowego oraz jakości oferowanych usług edukacyjnych i w przypadku przedsiębiorstw komercyjnych. Z wymienionych wyżej krajów szczególnie ważne dla Szkoły są komercyjne instytucje w krajach anglojęzycznych. Istotne jest również pozyskanie studentów regularnych na pełny tryb studiów w języku polskim z krajów ościennych. 

Partnerzy studiów

Logo Bielenda Professional, partnera biznesowego WSKINOZ
Logo OPI partnera studiów WSKINOZ
Logo HERLA partnera studiów WSKINOZ
Logo ITP partnera studiów WSKINOZ
Logo NIOXIN partner stadiów WSKINOZ
Logo BTL partner stadiów WSKINOZ
Logo APIS partner stadiów WSKINOZ
Logo INGLOT, partnera biznesowego WSKINOZ
Розклад занять