/tmp/phpzqFlQY

Egzamin magisterski

Sprawdź wymagania egzaminacyjne

Wymagane dokumenty na egzamin magisterski 

 

Studenci III semestru – do końca drugiego tygodnia listopada – zobowiązani są dostarczyć do dziekanatu oświadczenie o wybranym temacie pracy magisterskiej wraz z akceptacją promotora. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr B do „Regulaminu opracowania pracy dyplomowej i przebiegu egzaminu dyplomowego dla studiów drugiego stopnia w Wyższej Szkole Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi”.

 

Studenci IV semestru – do końca czerwca – zobowiązani są złożyć do dziekanatu:

 

  • pracę magisterską na płycie CD zapisaną w formacie PDF i Word;
  • 3 egzemplarze pracy magisterskiej wydrukowaną na papierze A4 – 2 w oprawie miękkiej + 1 w oprawie twardej;
  • oświadczenie opiekuna prezentacji dyplomowej;
  • oświadczenie antyplagiatowe;
  • kartę obiegową z potwierdzeniem braków zobowiązań wobec Uczelni.
Studentki WSKINOZ pod okiem wykładowcy przygotowują się do egzaminu magisterskiego
Studentka po zdanej obronie pracy magisterskiej

Przebieg magisterskiego egzaminu dyplomowego

 

  • Odbywa się przed komisją powołaną przez Rektora.
  • W formie egzaminu ustnego – w uzasadnionych przypadkach, a w szczególności na wniosek studenta niepełnosprawnego, Rektor może zdecydować o przeprowadzeniu egzaminu dyplomowego w formie innej niż ustna.
  • Przedmiotem egzaminu jest sprawdzenie wiedzy i kompetencji określonych programem studiów drugiego stopnia na kierunku kosmetologia ze szczególnym uwzględnieniem tematyki i metodyki pracy magisterskiej.
  • Egzamin polega na przedstawieniu przez studenta 10–15-minutowego streszczenia pracy dyplomowej, odpowiedzi przez studenta na 3 pytania z zakresu przygotowanej przez niego pracy dyplomowej oraz przedmiotów kierunkowych.
  • Odpowiedź na każde pytanie oceniana jest oddzielnie.

 

Przy odbiorze dyplomu ukończenia studiów należy oddać legitymację studencką.

 

Dyplom w języku angielskim – 40 zł. 

Partnerzy studiów

Logo Bielenda Professional, partnera biznesowego WSKINOZ
Logo OPI partnera studiów WSKINOZ
Logo HERLA partnera studiów WSKINOZ
Logo ITP partnera studiów WSKINOZ
Logo NIOXIN partner stadiów WSKINOZ
Logo BTL partner stadiów WSKINOZ
Logo APIS partner stadiów WSKINOZ
Logo INGLOT, partnera biznesowego WSKINOZ
Plany zajęć