Stypendia na studiach w Wyższej Szkole Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu

Stypendia na studiach WSKINOZ

Świadczenia stypendialne dla studentów

  • stypendium Rektora,
  • stypendium socjalnego,

  • stypendium dla osób niepełnosprawnych,

  • zapomogi.

Stypendystka WSKINOZ w trakcie zajęć w pracowni kosmetycznej

Stypendium Rektora WSKINOZ 

 

Stypendium Rektora jest przyznawane studentom, którzy w poprzednim roku akademickim uzyskali średnią ocen nie niższą niż 4,5 i wszystkie przedmioty wymagane w programie studiów zaliczyli w terminie. Procent studentów uprawnionych do otrzymywania stypendium rektora oraz sposób wyliczania średniej ocen określa Rektor WSKINOZ.

 

W roku akademickim 2023/2024 do wyliczenia średniej ze wszystkich ocen uzyskanych w sesjach z dwóch semestrów stosuje się średnią arytmetyczną. Stypendium to przyznawane jest na wniosek studenta.

Stypendium socjalne

 

Stypendium socjalne WSKINOZ przyznawane jest na wniosek studenta, znajdującego się w trudnej sytuacji materialnej. O wysokości stypendium decyduje miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta (max. 1294,40 zł netto), osiągnięty w roku podatkowym poprzedzającym rok akademicki, na który świadczenie jest przyznawane. Dochód liczony jest netto, tzn. bez podatku dochodowego oraz bez składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

 

W odniesieniu do art.21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych każdy student między 18 a 26 rokiem życia, który składa wniosek o stypendium socjalne, ma obowiązek dołączyć do wniosku zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o złożonym lub niezłożonym zeznaniu podatkowym za rok 2022. Dotyczy to również rodzeństwa uwzględnianego w rodzinie studenta.

Zapomoga dla osób w finansowej potrzebie

 

Forma doraźnej, bezzwrotnej pomocy przyznawana na wniosek studenta, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Do wniosku o przyznanie zapomogi student załącza dokumenty potwierdzające okoliczności, które stały się przyczyną przejściowo trudnej sytuacji życiowej oraz dokumenty potwierdzające tę sytuację.

 

Każdy student może otrzymać zapomogę maksymalnie dwa razy w jednym roku akademickim, ale tylko raz w roku z tytułu tego samego zdarzenia losowego.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

 

Forma pomocy przyznawana na wniosek studenta, którego niepełnosprawność jest potwierdzona decyzją właściwego organu. Do wniosku należy dołączyć stosowne orzeczenie.

Świnka skarbonka z biretem - stypendia WSKINOZ

Ważne informacje o stypendiach

 

  • Wnioski o udzielenie pomocy stypendialnej w roku akademickim 2023/2024 należy składać do 31 października.
  • Wnioski złożone po terminie będą rozpatrywane od kolejnego miesiąca. 
  • Każda zmiana dochodu w czasie pobierania stypendium musi zostać zgłoszona w Dziekanacie.
  • Po semestrze zimowym Student zobowiązany jest do 31 marca wystąpić z wnioskiem o przedłużenie stypendium na kolejny semestr.

Pomoc

 

Nie znalazłaś potrzebnego dokumentu? Masz wątpliwości? Potrzebujesz pomocy? Zapoznaj się z "Broszurą informacyjną dotyczącą wsparcia finansowego dla studentów" lub skontaktuj się z dziekanatem WSKINOZ.

 

Dwie młode dziewczyny cieszą się, że przyznano im stypendium WSKINOZ

Partnerzy studiów

Logo Bielenda Professional, partnera biznesowego WSKINOZ
Logo OPI partnera studiów WSKINOZ
Logo HERLA partnera studiów WSKINOZ
Logo ITP partnera studiów WSKINOZ
Logo NIOXIN partner stadiów WSKINOZ
Logo BTL partner stadiów WSKINOZ
Logo APIS partner stadiów WSKINOZ
Logo INGLOT, partnera biznesowego WSKINOZ
Plany zajęć